djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Zespoły > Konono

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Konono
24-05-2005 by Piotr

Konono Nr1
Czy aby tworzy? dobr? muz? trzeba mie? super instrumenty i kilowaty nag?o?nienia? Muzycy z Konono pokazuj?, ?e wcale niekoniecznie...Konono zosta? za?o?ony 25 lat temu przez Mingiedi, wirtuoza likembé (instrument podobny do kalimby). W sk?ad zespo?u wchodz? muzycy graj?cy na trzech likembé - basowej, ?redniotonowej i wysokotonowej. Ka?da z nich posiada przetwornik (dzia?aj?cy na podobnej zasadzie co przetworniki w gitarach elektrycznych) wykonany z elektromagnesów z cz??ci samochodowych (!). Sekcj? rytmiczn? stanowi? b?bny podobne do cong jak i oryginalny hihat wykonany z kierownicy i innych kawa?ków blach jak równie? wszelkiego rodzaju garnki i cz??ci samochodowe. Uzupe?nieniem sk?adu jest trójka ?piewaków i tancerzy.
Nag?o?nienie stanowi? pi?knie wygl?daj?ce megafony i wzmacniacze "samodzia?y".
Muzycy pochodz? z rejonu mi?dzy Kongiem a Angol?. Ich repertuar bazuje przede wszystkim na transowej muzyce Bazombo. Swoje brzmienie zawdzi?czaj? niedoskona?o?ci "sprz?tu", który generuje du?o ró?nego rodzaju przesteru, brumu i innych wszelkiej ma?ci zniekszta?ce?. Ale w?a?nie dzi?ki temu ich brzmienie jest uznawane za bardzo awangardowe.
Pierwszy album Konono Nr1 by? nagrany przez Vincenta Kenisa - konesera kongijskiej muzyki. Ma on na swoim koncie wyprodukowane albumy: Zap Mama, Taraf de Ha?douks & Koçani Orkestar. Odgrywa tak?e kluczow? rol? w produkcji albumów z muzyk? elektroniczn? na Crammed (http://www.crammed.be/).

pos?uchajkule kule reprise - [3,6Mb]

Gor?co polecam zapoznanie si? z twórczo?ci? Konono, bo naprawd? warto. Mo?e b?dziecie mieli okazj? zobaczenia ich na ?ywo poniewa? planowane s? koncerty na prze?omie maja i czerwca w europie.
Opracowano na podstawie http://www.crammed.be/konono/