djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Daff

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Daff
Daff Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

Daff to najcz??ciej spotykany w Indiach b?ben obr?czowy, a wi?c taki, którego ?rednica jest wi?ksza od wysoko?ci korpusu.Odmiany regionalne ró?ni? si? kszta?tem, rozmiarem, budow? i oczywi?cie nazw?, ale cech? wspóln? ca?ej rodziny instrumentów jest metalowa b?d? drewniana obr?cz (niekoniecznie okr?g?a - ghera z Rajasthanu jest oktagonalna, a liczne wersje plemienne nie posiadaj? w ogóle regularnego kszta?tu), na któr? z jednej strony naci?gni?to skór?. Nawet metody mocowania membrany podlegaj? regionalnym odmianom, i tak chengu z Orissy scalony jest jedynie z pomoc? drewnianych szpil, gdy daffy z Karnataki s?yn? ze z?o?onego systemu mocowania membrany, opartego na sznurach i pier?cieniach. Najcz??ciej jednak skóra zostaje zagi?ta i na za?amaniu przybita metalowymi pinezkami do obr?czy.

Podobie?stwo tego instrumentu do jego arabskiego imiennika jest oczywiste, cho? jego wyst?powanie na terenie Indii mia?o miejsce ju? na d?ugo przed inwazj? persk?. Jest wi?c mo?liwe ?e instrument mia? swoj? rdzenn? odmian?, której Persowie nadali tylko nazw?. Cz?sto spotykana obok daff nazwa to tammate (lub tappate w Kannada, tammattai lub tappattai w Tamil i tammeta lub tappeta w Telugu), co zaowocowa?o hipotez? o przybyciu instrumentu z Egiptu, gdzie by? on znany pod nazw? timibittu, poprzez Sri Lank?, gdzie jest on zwany tammitemma, jeszcze przed nasz? er?. Inni teoretycy wskazuj? na pojawienie si? daffu ju? na medalionach sprzed naszej ery, i na jego rodzimy nazwy, takie jak halige (tzn. „p?aski”), przywo?ywane ju? w Natya Shastra. Status tego b?bna jest wi?c niejasny, niezale?nie jednak czy zapo?yczony, czy wytworzony równolegle do innych kultur, z pewno?ci? by? w Indiach obecny ju? bardzo wcze?nie.

Pochodnymi daffu s? khanjari, khanjira i gna.


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil