djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Songkong

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Songkong
Songkong Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Songkong to pierwotny instrument, od którego wywodzi si? Tak dutrang. Oba nale?? do charakterystycznej dla wielu kultur grupy slit drum (b?ben szczelinowy).
Jego budowa opiera si? na mozolnie wydr??onym pniu drzewa sporych rozmiarów, które nabiera w?a?ciwo?ci rezonatora. Wzd?u? d?ugo?ci pnia wycina si? pod?u?n?, w?sk? szczelin?, w któr? nast?pnie uderza si? rytmicznie pa?kami i kijami ró?nych rodzajów.

Dost?pne s? opisy tradycyjnych songkong pochodz?cych z Assamu. Mieszkaj?cy tam Ao Nagas, nazywaj?cy ten instrument równie? tongten lub sheku, wykorzystywali go jako instrument muzyczny, ale s?u?y? on tak?e do sygnalizowania nadci?gaj?cego niebezpiecze?stwa i podkre?la? przynale?no?? plemienn?, jako ?e wszystkie songkong dawnego rodu i plemienia mia?y identyczne, wyró?niaj?ce je oznaczenia. Zapiski Mills'a, oficera s?u?by cywilnej z pocz?tku XX wieku opisuj? wyj?tkow? misteri? rze?bie? plemiennego songkong, ozdobionego na jednym z ko?ców g?ow? byka o rogach id?cych wzd?u? pnia i pe?ni?cych rol? "r?k" b?bna, i o ruchomym j?zyku, który w czasie gry pokazywa? si? i chowa?. Na ko?cu j?zyka, w ramach dalszej personalizacji ca?ego b?bna, wyrze?biono ludzk? g?ow?.


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil