djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > O nas

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
O nas 
IDEA WORTALU


Wortal djembe.pl powsta? z inicjatywy trójmiejskich b?bniarzy dla ludzi z ca?ej Polski, a w przysz?o?ci - mamy nadziej? - z ca?ej Europy.

W za?o?eniu ma sta? si? miejscem, gdzie na bie??co b?dzie mo?na uzyska? informacje o koncertach, festiwalach, zjazdach, warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach, które mog? by? interesuj?ce.

Chcemy u?atwi? nam wszystkim kontakt pomi?dzy tymi co graj? i tymi co lubi? tego s?ucha?, aby mo?na by?o organizowa? rzeczy, które w pojedynk? skazane s? tylko i wy??cznie na pozostanie w sferze marze?. Pragniemy pomóc w wymianie do?wiadcze?, rozwoju wiedzy o instrumentach oraz umiej?tno?ci gry, a tak?e umo?liwi? kupno i wymian? sprz?tu za po?rednictwem internetu.

Nie chcemy ogranicza? tematyki tylko do b?bnów - ani tym bardziej do samych djembe. Interesuj? nas wszystkie pierwotne instrumenty - perkusyjne, d?te, strunowe... Ch?tnie napiszemy równie? o wszelkich przejawach sztuki i kultury ludzkiej u jej ?róde?.

Obalamy tak?e stereotyp, ?e instrumenty etniczne s? zarezerwowane tylko dla wybranych grup kulturowych. Muzyka p?yn?ca z instrumentów takich jak np. b?bny ju? w pradawnych czasach by?a symbolem zjednoczenia. Rado??, zdrowie i harmonia uzyskana poprzez muzyk? jest dla wszystkich.

Nasz wortal jest projektem niekomercyjnym. Funkcjonuje dzi?ki uprzejmo?ci firmy XCOM Group - agencji reklamowej i dostawcy wysokiej jako?ci us?ug internetowych, która sponsoruje utrzymanie naszych stron na profesjonalnym serwerze.


WSPÓ?CZESNE PLEMIONA EUROPY


Zjednoczona Europa jest jak wielkie miasto. ?yjemy razem, ale mijamy si? oboj?tnie na ulicach. Nauczyli?my si? nie zagadywa? nieznajomych i nie patrze? sobie w oczy.

Wystarczy jednak uderzy? w b?ben i zaraz gromadz? si? wokó? ludzie...

Z w?asnych obserwacji wiemy, ?e jeden b?ben zatrzyma ich tylko na chwil?, kilka potrafi ju? przyku? uwag? na d?u?ej, ale kilkadziesi?t... - przemówi do ka?dego, kto znajdzie si? w pobli?u, bez wzgl?du na wiek, pozycj? spo?eczn?, przekonania czy kolor skóry. I nagle stan? obok siebie ludzie z ca?kowicie ró?nych ?rodowisk - grupka dredziarzy z po?udnia kraju, trzej warszawcy hip-hopowcy, emerytka z pieskiem, harleyowiec ze swoj? dziewczyn?, kibice wracaj?cy z meczu, 40-letni biznesmen, dwaj metale w koszulkach "Ironów", ma??e?stwo z trójk? dzieci, znany sopocki polityk, a nawet wycieczka z Hamburga :-)

Mo?e si? to wydawa? nieprawdopodobne, ale przy rytmie b?bnów rodzi si? w?ród nich pewna wspólnota.

Mamy ?wiadomo??, ?e spo?eczno?? naszego kontynentu nie jest jedyna ani jednorodna, tak jak ró?ne s? w Europie nacje, ?rodowiska, subkultury, ró?ne pogl?dy i osobowo?ci. Jest to zatem jakby spo?eczno?? wielu plemion. Nie chodzi tu o plemiona z krwi i ko?ci, ani te? o konkretne plemiona historyczne, tylko o plemiona powsta?e z ducha i z idei, by? mo?e jako reakcja na wspó?czesne procesy spo?eczno-kulturowe, a mo?e po prostu jako wynik potrzeby czasu.

Fenomen b?bnów - w naszym przekonaniu – to pewien powrót do ?ród?a. To najbardziej rdzenny z rytmów, to puls w naszych ?y?ach, który wszyscy znamy, i który mamy w sobie. Trzeba tylko odrobin? wysi?ku, ?eby znów go poczu?. B?bny to instrumenty kontaktowe. Szukaj? si? w sferze d?wi?ków, s?uchaj? nawzajem i rozmawiaj? ze sob?. Ucz? nas empatii i wyczulenia na g?os innych.

To w?a?nie b?bny przekona?y nas, ?e cel osi?ga si? poprzez zjednoczenie. Dlatego powsta? ten wortal (i dlatego tak si? w?a?nie nazywa). Chcemy dzia?a? poprzez integracj?, wspomaganie konkretnych przedsi?wzi??, wspólne budowanie w?asnej enklawy, w?asnego plemienia. By?my - ci, co czujemy podobnie - przestali by? dla siebie obcy.


KIM JESTE?MY


Jeste?my grup? osób o ró?nych pogl?dach, w ró?nym wieku, uto?samiaj?cych si? z ró?nymi kulturami i grupami spo?ecznymi. ??czy nas jedno - pasja b?bnów i innych instrumentów, których pierwotne d?wi?ki tkwi? w nas od urodzenia. Szerzymy ekspresj? rytmu dost?pn? absolutnie dla wszystkich, bez podzia?ów spo?ecznych, kulturowych czy rasowych.

Ka?dy mo?e do nas do??czy?. Zapraszamy wszystkich do wspó?pracy nad serwisem. Poszukujemy osób, które b?d? prowadzi? poszczególne dzia?y tematyczne. Czekamy tak?e na wasze newsy - kiedykolwiek wiecie o czym?, co ciekawego dzieje si? w kraju lub za granic?, piszcie do nas o tym: redakcja@djembe.pl


PLANY NA PRZYSZ?O??


Na pocz?tek chcemy umie?ci? w serwisie dzia?y:

  • baza danych imprez i wydarze?: wydarzenia muzyczne (koncerty, festiwale, zjazdy, warsztaty, imprezy w klubach) + wydarzenia naukowe (konferencje na temat kultur pierwotnych, wystawy, spotkania)...

  • baza danych muzyków i grup muzycznych: kontakty + krótkie opisy grup muzycznych i muzyków w celu u?atwienia wzajemnego kontaktu oraz realizacji wspólnych projektów

  • mapa przyjaznych miejsc do grania (na razie Polska, a docelowo Europa): kluby i festiwale, które s? otwarte na muzyk? etniczn? i w których mile widziani s? b?bniarze oraz inni muzycy etniczni + przyjazne miejsca plenerowe 

  • gie?da instrumentów: mo?liwo?? zakupu nowego lub u?ywanego sprz?tu przez internet

A nast?pnie rozszerza? dzia?alno?? o:

  • recenzje p?yt, imprez, koncertów z muzyk? etniczn?,
  • wywiady z wirtuozami grania, znawcami kultur pierwotnych,
  • organizacja ogólnopolskich i miedzynarodowych imprez oraz warsztatów,
  • angielska wersja strony + rozwini?cie dotychczasowych dzia?ów w formu?? mi?dzynarodow?,
  • wspó?praca z zagranicznymi serwisami,
  • i inne, je?li co? ciekawego wpadnie jeszcze do g?owy.


NASZE BANNERY


Je?eli zgadzasz si? z naszymi ideami, popierasz nasze dzia?ania, lubisz b?bny lub po prostu podoba Ci si? nasza strona, zareklamuj nas na swojej stronie. Umieszczaj?c który? z poni?szych bannerów na swojej stronie przyczynisz si? pozytywnie do naszego rozwoju. Wystarczy, ?e wkleisz w kodzie html swojej strony który? z poni?szych kodów.

Banner 01

<!-- BANNER01 DJEMBE.pl -->
<A HREF="http://www.djembe.pl">
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" WIDTH="468" HEIGHT="60" id="ban_1" ALIGN=""> <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.djembe.pl/bannery/banner1.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#666666> <EMBED src="http://www.djembe.pl/bannery/banner1.swf" quality=high bgcolor=#666666 WIDTH="468" HEIGHT="60" NAME="ban_1" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT>
</A>
<!-- KONIEC BANNERA DJEMBE.pl -->


Banner 02

<!-- BANNER02 DJEMBE.pl -->
<A HREF="http://www.djembe.pl">
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" WIDTH="468" HEIGHT="60" id="ban_2" ALIGN=""> <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.djembe.pl/bannery/banner2.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#666666> <EMBED src="http://www.djembe.pl/bannery/banner2.swf" quality=high bgcolor=#666666 WIDTH="468" HEIGHT="60" NAME="ban_1" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT>
</A>
<!-- KONIEC BANNERA DJEMBE.pl -->Banner 01 w formacie 400x50

<!-- BANNER01 DJEMBE.pl -->
<A HREF="http://www.djembe.pl">
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" WIDTH="400" HEIGHT="50" id="ban_1" ALIGN=""> <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.djembe.pl/bannery/banner1.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#666666> <EMBED src="http://www.djembe.pl/bannery/banner1.swf" quality=high bgcolor=#666666 WIDTH="400" HEIGHT="50" NAME="ban_1" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT>
</A>
<!-- KONIEC BANNERA DJEMBE.pl -->


Banner 02 w formacie 400x50

<!-- BANNER02 DJEMBE.pl -->
<A HREF="http://www.djembe.pl">
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" WIDTH="400" HEIGHT="50" id="ban_2" ALIGN=""> <PARAM NAME=movie VALUE="http://www.djembe.pl/bannery/banner2.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#666666> <EMBED src="http://www.djembe.pl/bannery/banner2.swf" quality=high bgcolor=#666666 WIDTH="400" HEIGHT="50" NAME="ban_1" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT>
</A>
<!-- KONIEC BANNERA DJEMBE.pl -->