djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Idea festiwalu

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
Idea festiwalu 

Rytm jest ponad podzia?ami

?yjemy razem, ale na ulicach mijamy si? oboj?tnie. Nauczyli?my si? nie zagadywa? nieznajomych i nie patrze? sobie w oczy. Wystarczy jednak uderzy? w b?ben, wydoby? z niego rytm i zaraz gromadz? si? wokó? ludzie.

Rytm wybijany przez jeden b?ben zatrzyma ich tylko na chwil?, kilka b?bnów potrafi ju? przyku? uwag? na d?u?ej, ale kilkana?cie czy kilkadziesi?t... - przemówi do ka?dego, kto znajdzie si? w pobli?u, bez wzgl?du na wiek, pozycj? spo?eczn?, przekonania czy kolor skóry. I stan? obok siebie ludzie z ca?kowicie ró?nych ?rodowisk, którzy nagle, pomimo wcze?niejszych barier i uprzedze?, stworz? wspólnot?.

Tym magicznym spoiwem, ??cz?cym ponad podzia?ami jest rytm, który p?ynie we krwi ka?dego od urodzenia.

Taniec jest nieod??cznym towarzyszem b?bnów i sposobem wyra?enia granego przez nie rytmu. Od tysi?cy lat pozwala naszemu cia?u przemawia? w jego naturalnym j?zyku budz?c do ?ycia ukryte g??boko w nas zasoby pozytywnych emocji.

B?bny i Taniec tworz? pi?kny duet pe?en rado?ci i energii, a co powiecie na do?o?enie do tego wspania?ego po??czenia jeszcze jednego ?ywio?u - Ognia? Powstanie z tego i?cie wybuchowa mieszanka przepe?niona pozytywn? energi?.

Etno-Festiwal „Rytm i Ogie?”

Wspania?a trójca ognistych ?ywio?ów: B?bny, Taniec i Ogie? spotkaj? si? w tym samym czasie i jednym miejscu!

W dniach 18-21 sierpnia 2005r. w „Osadzie Zamczysko” w Malborku, odb?dzie si? d?ugo oczekiwana impreza - Etno-Festiwal „Rytm i Ogie?” po??czony z ogólnopolskim zlotem mi?o?ników kultury i rytmów z ca?ego ?wiata. Zapraszamy wszystkich b?bniarzy, tancerzy, ludzi potrafi?cych ujarzmi? dziko?? ognia (grupy fireshow), a tak?e wszystkich pasjonatów klimatu etno.

W ramach imprezy poza parad? ulicami Malborka przewidziane s? liczne warsztaty, pokazy i koncerty. Mi?dzy innymi zobaczycie wyst?py grup graj?cych muzyk? w klimacie etno, pokazy ta?ca Capoeira, walki rycerskie, pokazy mistrzów ognia (Fireshow), warsztaty b?bniarskie oraz Capoeira i wiele innych atrakcji przygotowanych przez uczestników festiwalu ??cznie z codzienn? zabaw? i graniem na b?bnach przy wielkim ognisku do pó?nych godzin nocnych.

...wi?cej o Etno-Festiwalu