djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Fenomen rytmu

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
Fenomen rytmu 
Mammady Keita B?bny to najstarsze instrumenty muzyczne wytwarzane i u?ywane przez cz?owieka. Fenomen rytmu wyra?any w grze na b?bnach dotyczy w równej mierze sfery czysto fizycznej, co g??boko psychologicznej, duchowej.

W aspekcie fizycznym gra na b?bnach w znacznym stopniu przyczynia si? do tzw. „dobrostanu” (ang. well-being), czyli zdrowia cia?a i umys?u. Korzystny wp?yw rytmu przejawia si? w wyrównaniu akcji serca, dobrym natlenieniu krwi, rozlu?nieniu mi??ni – wszystko to oznacza relaks i dobre samopoczucie. Bardzo wa?ne jest wspó?dzia?anie obu pó?kul mózgowych zaanga?owane podczas kreacji rytmu, które powoduje stan harmonii. Badania naukowe dowodz?, ?e grupowa gra na b?bnach powoduje zwi?kszon? produkcj? cytokininy we krwi, tzw. naturalnego zabójcy raka. Rola rytmu dla zdrowia cz?owieka jest nie do przecenienia.

Rytm i jego ekspresja w grze na b?bnach jest kluczem do zrozumienia synchronizacji: podstawowego prawa natury i wielkiego pragnienia cz?owieka. Osi?gaj?c stan synchronizacji w grupie nagle cz?owiek zostaje wyniesiony na inny poziom, co wprowadza now? jako?? w komunikacji mi?dzyludzkiej. Ludzie staj? si? bli?si sobie nawzajem, ucz? si? pracowa? w grupie, s? ?wiadomi w?asnej roli w pracy zespo?owej. W sensie terapeutycznym rola b?nów jest olbrzymia; ludzie zamkni?ci otwieraj? si?, osoby cierpi?ce na problemy z koncentracj? – staj? si? cierpliwe i precyzyjne.

Muzyka b?bnów to najbardziej naturalna rzecz pod s?o?cem, leczenie duszy i cia?a, "odnajdywanie domu tu i teraz", to nade wszystko - manifestacja rado?ci ?ycia i jego umi?owania. Jest to równie? mo?liwo?? tworzenia naturalnej muzyki dla wszystkich ludzi, którzy nigdy przedtem nie mieli z muzyk? ?adnego kontaktu. Ka?dy cz?owiek ma w sobie pierwotny rytm i naturalnie posiada zdolno?? gry na b?bnach, jedyn? kwesti? jest powtórne us?yszenie i poczucie pulsu.

Rytm i jego ekspresja w grze na b?bnach staj? si? coraz wa?niejszym narz?dziem wykorzystywanym w pracy z lud?mi w wielkich firmach (team building), w szko?ach i w szpitalach, tak?e w zak?adach opieku?czych i karnych. W Europie Zachodniej i w Ameryce to obecnie jedna z najpopularnieszych form sp?dzania wolnego czasu. Kr?gi perkusyjne (tzw. drum circles) przesta?y by? kojarzone z manifestacj? anarchii, a pismo Newsweek okre?li?o zachodnio-afryka?ski b?ben djembe mianem symbolu tak wa?nego dla kultury obecnych czasów, jak wa?na dla pokolenia lat 60-tych by?a gitara elektryczna.

Wypowied? mistrza djembe, Mamady Keita: "Obserwuj?, jak ludzie otwieraj? si? poprzez kontakt z muzyk? afryka?sk?, niezale?nie od tego, gdzie ?yj?. W bardzo krótkim czasie rytm przynosi atmosfer? ciep?a, blisko?ci, jak równie? tworzy zupe?nie nowy rodzaj relacji mi?dzyludzkich.

Wierz?, ?e pogodna aura bij?ca od rytmów jest tym, co szczególnie przyci?ga wszystkich. Kiedy graj? ze sob? ludzie, którzy nigdy wcze?niej nie znali si?, w pewnym momencie odczuwaj? szczególny rodzaj wi?zi.

Entuzjazm rosn?cy wokó? djembe ma wiele wspólnego z samorealizacj?: fascynacja tym instrumentem jest w du?ej mierze powodowana odkrywaniem w?asnej osobowo?ci przez kogo?, która na nim gra. Ale chodzi oczywi?cie nie tylko o to. Dawniej w Europie ludzie zwykli „wali?” w b?bny bez ?adnej wiedzy o tradycyjnych rytmach, bez najmniejszego do nich szacunku. Obecnie zacz?li oni odkrywa?, ?e djembe i dunun maj? w?asny j?zyk i ?e dialog owych instrumentów buduje prawdziw? harmoni?.

Cz?owiek graj?cy na djembe i dununach jest pe?en energii i rado?ci. Djembe, na którym gra si? r?koma maj?c bezpo?redni kontakt ze skór? pozwala na wyra?enie si?y i mi?o?ci ?ycia odkrywanych w czasie tworzenia muzyki.

Dlatego te? wielu graj?cych odkrywa, ?e za rytmami kryje si? interesuj?ca historia, która jest wci?? ?ywa. Rytmy Malinke, tak jak je odbieram, mówi? o bardzo starej tradycji. My, graj?cy na djembe – djembefoli – przenosimy histori? w tera?niejszo??. Nie trzeba podró?owa? do Afryki, aby gra? na djembe. Gdziekolwiek bowiem jeste?my mo?emy odczuwa? pi?kno i rado?? tradycyjnych rytmów."


Tekst przygotowany przez: Centrum Rytmu "City Bum Bum"