djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Wioska Afryka?ska w Warszawie

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Wioska Afryka?ska w Warszawie
03-09-2010 by KarWil

Wiocha 5. Wrze?nia 2010 od godz. 12:00 Bazar Ró?yckiego zamieni si? w t?tni?c? muzyk?, rytmem i zabaw? Wiosk? Afryka?sk?. Strefa Rytmu wraz z Fundacj? Arte Duct przygotowa?a moc atrakcji, w tym bajki dla dzieci, warsztaty gry na b?bnach, warsztat ta?ca afryka?skiego, koncert Grupy Perkusyjno – Tanecznej Strefy Rytmu, pokazy slajdów z podró?y po Afryce Zachodniej, konkurs wiedzy o Afryce, oraz projekcj? wyj?tkowego filmu w re?yserii Adama Ró?a?skiego „Opowie?? Griota”, o muzyce Burkina Faso. W Wiosce b?dzie mo?na spróbowa? tradycyjnie parzonej herbaty oraz potraw senegalskich serwowanych przez Cafe Baobab. B?d? równie? otwarte stoiska z tkaninami, instrumentami i pami?tkami z Afryki.
Przepe?niona kolorytem Afryki Wioska ju? od przekroczenia bram Bazaru zabierze nas do serca Czarnego L?du.

Gwiazd? Wioski Afryka?skiej b?dzie przyby?y z Mali ?piewak i harfista, Adama Kamissoko, który wyst?pi na du?ej scenie Kulmixtury, z zespo?em.W programie:

- opowiadacze bajek, zabawy i konkursy dla dzieci
- warsztaty gry na b?bnach djembe i warsztaty ta?ca afryka?skiego
- pokazy gry na b?bnach afryka?skich i ta?ca (afro drum & dance show)
- pokaz mody afryka?skiej
- bazar afryka?ski
- kuchnia senegalska, tradycyjna herbata
- pokazy zdj?? i filmów z Afryki Zachodniej

koncert Adama Kamissoko (MALI) – godz. 13 – g?ówna scena festiwalowa
Strefa Rytmu – warszawska szko?a gry na b?bnach etnicznych przedstawi:
Warsztaty gry na b?bnach afryka?skich djembe i dundun to okazja do poznania rytmów wywodz?cych si? z wielowiekowej tradycji b?bniarskiej Czarnego L?du oraz podstawowych zasad techniki gry na instrumencie.

Warsztaty ta?ca afryka?skiego – rozgrzane rytmem b?bnów cia?a rzuc? si? w wir ta?ca. Wspólnie b?dziemy poznawa? kroki ta?ców zachodnioafryka?skich, przy akompaniamencie b?bnów na ?ywo.

Warsztaty poprowadzi mistrz gry na b?bnach afryka?skich i kierownik grupy muzyczno-tanecznej Sourakhata, pochodz?cy z Gwinei – Gaspard Conde z towarzyszeniem orkiestry b?bniarskiej Strefy Rytmu.

Grupa Perkusyjno - Taneczna Strefy Rytmu w swoim koncercie zaprezentuje jak w zachodnioafryka?skiej kulturze b?bny wspó?graj? z ta?cem. Program koncertu oparty jest na tradycyjnych rytmach gwinejskich wzbogaconych o wspó?czesne aran?acje. Wraz z formacj? taneczn?, Grupa przedstawia niezwykle energetyczny spektakl wizualno-muzyczny w ?ywio?owej, afryka?skiej atmosferze.

Adama Kamissoko pochodz?cy z Bamako w Mali ?piewak i harfista wyst?pi na g?ównej scenie festiwalu Kulmixtura z towarzyszeniem Mohameda Gasparda Conde (Gwinea) i Kuby Pogorzelskiego. Niezwyk?y solista zespo?u, Adama Kamissoko zacz?? gra? na kamalen n'goni w wieku dziewi?ciu lat. Trzema palcami na dziesi?ciu strunach wygrywa skomplikowane polirytmiczne melodie i frazy solowe. Wykonuje przede wszystkim w?asne kompozycje, ale tak?e utwory dwóch najwi?kszych tradycji muzycznych Zachodniej Afryki: tradycji my?liwych i tradycji griotów. Wspó?pracowa? z najwa?niejszym zespo?em w Mali - narodow? grup? L`Ensemble Instrumental du Mali, rozwijaj?c? twórczo?? wywodz?c? si? z tradycji griotów Mali. Na co dzie? ?yje i tworzy w stolicy Mali, Bamako.W Polsce, w 2006 roku, sp?dzi? 6 miesi?cy, kiedy to wraz z Kub? Pogorzelskim tworzyli West African Project. Ich wspó?praca zaowocowa?a cyklem niezapomnianych koncertów, docenionych przez polsk? publiczno??. Nowa ods?ona tego projektu to trio, wraz z wybitnym muzykiem graj?cym na dundunach i instrumentach perkusyjnych, przebywaj?cym od dwóch lat w Polsce Gwinejczykiem, Mohamedem Gaspardem Conde.

Dzie? afryka?ski rozpocznie si? przygotowanymi specjalnie dla najm?odszych, pobudzaj?cymi wyobra?ni? bajkami „W cieniu baobabu”, które przedstawi? Opowiadacze z Grupy Studnia O, o godzinie 13. Na instrumentach afryka?skich (balafon, n’goni, djembe) zagra, a tak?e za?piewa, Gwidon Cybulski – znany i lubiany muzyk, kompozytor i autor tekstów m.in. zespo?u Gadaj?ca Tykwa.

Wioska Afryka?ska zosta?a zorganizowania przy wsparciu finansowym Urz?du Dzielnicy Praga Pó?noc m.st. Warszawy.

Szczegó?owy program Wioski na: www.strefarytmu.pl