djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Indie i orient
Indie s? krajem, w którym muzyka rozwija?a si? zawsze w sposób bardzo dynamiczny. Powodów tego stanu rzeczy mo?na doszukiwa? si? wiele, w pocz?tkowym jednak okresie, zwanym wedyjskim, swój intensywny rozwój muzyka zawdzi?cza?a swemu bliskiemu pokrewie?stwu z religi?, tak pot??n? w tradycji hinduistycznej. Do dzi? w ka?dej ?wi?tyni w porze zapalania nocnych ?wiate? us?ysze? mo?emy uderzenia gongów i obustronnych b?bnów, krzykliwe ?piewy i wybijaj?ce rytm klaskanie licznych d?oni. To ta wszechobecno?? d?wi?ku i swoisty jego kult odpowiedzialne s? za szeroki rozrost tradycji muzycznej, za wymian? kulturow? z s?siednimi krajami, w ko?cu za przesuni?cie si? muzycznego ?rodka ci??ko?ci ze ?wi?ty? i klasztorów na dwory muzu?ma?skich w?adców.

To, co daje w praktyce bogactwo form i gatunków, teoretykom przysporzy? mo?e wielu trudno?ci, a sklasyfikowanie „indyjskich instrumentów muzycznych” mo?e okaza? si? prawdziwym wyzwaniem. Jednym z problemów jest tu burzliwa historia Indii, kraju, który przechodzi? z r?k do r?k, ch?on?c kultur? s?siednich mocarstw, oddaj?c w zamian elementy swojej. Co jest rdzennie indyjskie, a co tylko nabyte – to pytanie cz?sto pozostaje bez odpowiedzi. Podobnie jak pytanie o granice oddzielaj?c? instrumenty muzyczne od przedmiotów u?ytku codziennego. Wszechobecno?? muzyki wzbudzi?a wynalazczo?? ludno?ci, wydaj?c plon i?cie muzycznego pragmatyzmu. Bo gdzie? indziej na ?wiecie znajdziemy szczypce do grzebania w palenisku u?ywane jako grzechotka, asortyment garnków i mis s?u??cych jako instrumenty perkusyjne, czy ?ci?te konchy, które wydobyte z morza, s?u?y?y jako instrumenty d?te. Trzecie pytanie dotyczy samych Indii. Jak wyznaczy? granice tego kraju, którego dwie cz??ci istnia?y niezale?nie przez ca?e wieki, a którego obecne granice polityczne (pozbawione terenów Pakistanu i Bangladeszu) nie s? miarodajne. W?tpliwo?ci te postaram si? w miar? mo?liwo?ci obej??, nie za? rozwik?a?. Za wynikaj?ce st?d braki merytoryczne musz? serdecznie przeprosi?.

Kwestia samej kategoryzacji instrumentów, i kryteria jakie w niej przyj??em, kosztowa?y znacznie mniej wahania, jako ?e system przyj?ty i powszechnie akceptowany w Europie jest zgodny z podzia?em panuj?cym na subkontynencie indyjskim. Doskona?ym przyk?adem potencja?u indyjskiej tradycji muzycznej jest fakt, ?e ustanowiony zaledwie w 1880 roku przez Victora-Charles”a Mahillona podzia? na kordofony, membranofony, idiofony i aerofony, w Indiach znany by? ju? od 2000 lat. Bharata, w swojej Natya Shastra wyró?nia po?ród Vadya, a wi?c ogó?u instrumentów muzycznych, Tata - czyli „naci?gane”, a wi?c instrumenty strunowe, Avanaddha - znaczy „pokryte”, np. skór?, chodzi wi?c o b?bny, Ghana czyli „twarde”, jak cymba?y lub grzechotki, Sushira - czyli „puste” w ?rodku, a wi?c instrumenty d?te. W rubryce „rodzaj instrumentu” pozwol? sobie u?ywa? nazw europejskich, jako brzmi?cych bardziej swojsko, w niektórych przypadkach uzupe?niaj?c je o nazw? drug?, oznaczaj?c? podgatunek. Oczywi?cie nie obejdzie si? bez pewnych w?tpliwo?ci, jak na przyk?ad z popularnym obecnie w Indiach harmonium – instrumentem klawiszowym, który przez poruszenie miecha pompuje powietrze w trzciny, powoduj?c ich wibracje. Nie chc?c jednoznacznie wypowiada? si? w tego typu spornych kwestiach odwo?am si? do neutralnej, i zarazem pi?tej kategorii – „Inne”.


Bansuri
Bansuri Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Bansuri wyst?puje pod wieloma nazwami, takimi jak Wenu, Bansi, czy Murali. Jest to flet poprzeczny wyst?puj?cy w wielu odmianach i charakterystyczny dla systemów muzycznych Indii. Jest to jeden z najstarszych instrumentów muzycznych ?wiata, wymieniany ju? w Wedach, i ??czony tradycyjnie z bogiem ta?ca i muzyki - Kriszn?.Bheri (Dhol)
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Bheri (Dhol) jest najlepiej znanym i najbardziej pierwotnym przedstawicielem du?ych cylindrycznych b?bnów w Indiach. I cho? mo?na wskaza? równie? lokalne odmiany, jak kharram w Assamie czy dhole u ludów Andhra Reddis, nazwa bher pe?ni zarówno w podaniach religijnych, jak i w u?yciu praktycznym, rol? nadrz?dn?.Chimpta
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Chimpta oryginalnie by?y szczypcami do ognia, ale sta?y si? instrumentem przez dodanie symetrycznie rozmieszczonych par ma?ych talerzy. Instrument u?ywany jest w prowincji Penjabu na pó?nocy Indii oraz w tradycji muzycznej Sikhów.Daff
Daff Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

Daff to najcz??ciej spotykany w Indiach b?ben obr?czowy, a wi?c taki, którego ?rednica jest wi?ksza od wysoko?ci korpusu.Dahara
Dahara Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Dahara, zwana te? laddi shah, to prosty instrument rytmiczny u?ywany przez ?piewaków Laddi shah w dolinie Kaszmiru.
Damaru
Damaru Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Danda
Danda Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Danda lub Kolu S? pa?kami uderzanymi rytmicznie o siebie, kolorowymi lub bezbarwnymi, zwie?czonymi dzwonkami lub nie posiadaj?cymi ich. Spotka? je mo?na w stanie Gujarat i w po?udniowych cz??ciach Indii.
Dholak
Dholak o naci?gu sznurowym i ?rubowym Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa Indii Pó?nocnych

Dholak jest popularnym b?bnem na terenie Pó?nocnych Indii. Jest to klasyczny mridang - b?ben cylindryczny (barrel drum) - o membranach po dwóch stronach. Prawa membrana jest po wewn?trznej stronie obci??ona aplikacj? ze smo?y, gliny i piasku (Dholak masala - gdzie masala oznacza mieszank?), co daje d?wi?kowi basowe w?a?ciwo?ci.Dilruba
Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Pó?nocno-Zachodnich Indii

Dilruba jest praktycznie identyczna z Esraj Esraj. Oba instrumenty ró?ni? si? nie tyle budow? czy technik? gry, ale pochodzeniem i wyst?powaniem. Dilruba jest instrumentem po?rednim pomi?dzy Sarangi a Sitar.Dutrang
Dutrang Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Tak Dutrang jest pomniejszon? i przeno?n? wersj? Songkong, charakterystycznym dla wielu kultur instrumentem typu slit drum (b?ben szczelinowy).
Ektar
Ektar w odmianie <I>gopiyantra</I> i tradycyjnej Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Ektar jest prostym, szarpanym instrumentem strunowym. Jego budowa ogranicza si? do tykwy dyni przebitej bambusem i napi?tej mi?dzy nimi pojedynczej, lub wprzypadku Dotar podwójnej, struny.Esraj
Esraj Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Bengalska

Esraj jest praktycznie identyczna z Dilruba. Oba instrumenty ró?ni? si? nie tyle budow? czy technik? gry, ale pochodzeniem i wyst?powaniem. Esraj jest instrumentem po?rednim pomi?dzy Sarangi a Sitar.Ghanti
Ghanti Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Ghanti w j?zyku Hindi oznacza dzwonek - instrument w Indiach równie powszechny jak gongi i talerze, a tak?e wykazuj?cy podobn? ró?norodno??.
Ghatam
Ghatam Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Ghatam jest dzbanem o grubych, utwardzonych ?cianach, wykonanym ze specjalnej mieszanki gliny poddanej szczególnym procesom wypalania, w celu uzyskania jak najlepszego brzmienia.Ghungharu
Ghungharu Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Ghungharu, a tak?e ich po?udniowoindyjskie odpowiedniki zwane gejje, s? opaskami na nogi wykorzystywanymi przez tancerzy i tancerki na terenie ca?ych Indii i prawdziwym symbolem tej profesji.Gna
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Gna jest najlepiej znanym przedstawicielem grupy b?bnów obr?czowych o dwóch membranach. Cho? znane s? te? inne przyk?ady takich instrumentów, jak murichenda z Karelli, czy chadchadi z Orissy, gna jest najbardziej charakterystyczny i wyst?puje na najwi?kszym obszarze.Hatheli
Hatheli Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Hatheli W j?zyku Hindi oznacza grzechotk?. Ta prymitywna i znana w takiej czy innej formie ka?dej kulturze ?wiata grupa instrumentów w Indiach nigdy nie wysz?a poza lokalne tradycje plemienne.
Jaltarang
Z Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Wspó?czesna

Jaltarang, dos?ownie t?umaczony jako „wodna fala”, to do?? popularny w XX wieku idiofon, wykorzystywany g?ównie w indyjskich orkiestrach.
Kanjira
Kanjeera Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Khanjeera jest b?bnem obr?czowym, i przez to podobnym do Daffu. Podobie?stwo to jest jednak ograniczone, jako ?e wykorzystywana na Po?udniu Indii khanjeera ?mia?o mo?e nosi? miano najbardziej oryginalnego b?bna obr?czowego ?wiata.Kartal
Kartal Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Kartal to drewniane bloczki drewna z wprawionymi w nie ma?ymi talerzami - prosty instrument s?u??cy do nadawania rytmu, wykorzystywany w Muzyce Lekkiej Indii.Kastha tarang
Kastha tarang Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Wspó?czesna

Kastha tarang Jest indyjskim ksylofonem, a wi?c cymba?ami, wykorzystywanym niekiedy we wspó?czesnych ensemblach i orkiestrach. Jest to instrument prawdopodobnie zapo?yczony, jako ?e nie znajdziemy w Indiach jego plemiennych lub ludowych pierwowzorów.
Katola
Katola Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Katola jest spokrewniony z Songkong, i nale?y do charakterystycznej dla wielu kultur grupy instrumentów slit drums (b?bny szczelinowe).
Khanjari
Khanjari Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Khanjari jest odmian? tamburyna, a wi?c b?bna obr?czowego podobnego do daffu, wyposa?onego jednak?e w rz?d niewielkich talerzy.Khol
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Kirikittaka
Z <I>Musikinstrumente der Volker</I>, A. Buchner Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Kirikittaka Jest indyjsk? odmian? bardzo prymitywnego, a tym samym spotykanego w ka?dej praktycznie kulturze, instrumentu. Angielska jego nazwa to scraper, a d?wi?k przez niego generowany powstaje przez pocieranie i przesuwanie patyczka po nierówno?ciach wyci?tych w bambusie lub tykwie.
Ludzkie Cia?o
Ludzkie Cia?o to pierwszy instrument Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Ludzkie Cia?o jest pierwszym instrumentem ghana vadya wykorzystywanym w tradycji Indii, w szczególno?ci za? wykonywane za jego pomoc? rytmiczne ruchy i czynno?ci, takie jak klaskanie w d?onie, uderzanie nimi o kolana, czy przytupywanie, akompaniuj?ce cz?sto ta?cu.
Manjira
Manjira Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

B>Manjira Jest jedn? z wielu nazw talerzy, a wi?c metalowych dysków o wygi?tych ku sobie kraw?dziach, które w Indiach wyst?puj? bardzo licznie w ró?nych kszta?tach i rozmiarach.Misy Tybeta?skie
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

?piewaj?ce misy tybeta?skie zajmuj? istotne miejsce w muzyce religijnej Tybetu, oraz s?siednich pa?stw le??cych w Himalajach. Podobnie jak kryszta?owe kieliszki z wod? misy wprowadzane s? w wibracje za pomoc? okr??nego ruchu po ich kraw?dzi, wykonywanego na przyk?ad drewnian? pa?k?.Mridangam
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Murchang
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Ludowa) i Karnatik Sangit (Po?udnie)

Murchang jest indyjsk? odmian? niewielkiego idiofonu, czy raczej wibrafonu, zwanego na Zachodzie "jew's harp", w Polsce za? znanego jako drumla.Muzyczna Kolumna
Muzyczna kolumna Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Muzyczne pos?gi i kolumny daj? dowód architektonicznego i artystycznego geniuszu, b?d?c kamiennymi b?d? metalowymi tworami spe?niaj?cymi nie tylko stawiane im wymogi estetyczne, ale i u?ytecznymi muzycznie.
Nadaswaram
Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Po?udniowych Indii

Nadaswaram to pó?nocnoindyjski odpowiednik Shehnai. Jest to rodzaj oboju z?o?onego z ustnika wchodz?cego w bambusowy lub trzcinowy korpus zwie?czony rozszerzaj?c? si? ko?cówk?. Instrument jest wykorzystywany przy okazji obrz?dów sakralnych, nieodzowny za? przy ?lubach.Nagara
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Noot
Z Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Noot jest ludow? odmian? b?bna glinianego, kojarzon? g?ównie z obszarem doliny kaszmiru. Instrument wywodzi si? bezpo?rednio od glinianego dzbana, i taki te? ma kszta?t.
Ottu
Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Po?udniowych Indii

Ottu jest spokrewniony z Nadaswaram i Shehnai. Jednak w przeciwie?stwie do nich nie posiada skali melodycznej, a jego zadaniem jest ci?g?e utrzymywanie d?wi?ku o jednolitej wysoko?ci - podstawy d?wi?kowej, do której pozostali muzycy mog? si? odwo?ywa?.Pakhawaj
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka klasyczna

Pakhawaj to pierwowzór najwa?niejszych i najbardziej charakterystycznych instrumentów perkusyjnych Indii - wykorzystywanego na Po?udniu Mridangamu i dominuj?cej na Pó?nocy Tabli. Warto z tego powodu zaj?? si? pokrótce histori? wszystkich trzech instrumentów i zale?no?ci mi?dzy nimi zachodz?cych.Peti
Peti Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Wszystkie z wyj?tkiem Karnatik

Peti to indyjska nazwa harmonium, sprowadzonego z Europy instrumentu klawiszowego. Obszernym miechem pompujemy powietrze, przekierunkowuj?c go do systemu trzcinowych rurek ró?nej d?ugo?ci.Pungi
Pungi Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Ludowa) i Karnatik Sangit (Po?udnie)

Pungi to instrument kojarzony nieroz??cznie z zaklinaczami w??y.Santur
Santur Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Santur to odmiana strunowych cymba?ów, na których gra si? niewielkimi, drewnianymi m?oteczkami.Sarangi
Sarangi Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

Sarangi jest instrumentem smyczkowym o trzech lub czterech strunach, których brzmienie zmienia si? przesuwaj?c po nich paznokcie, jak i jednej strunie o d?wi?ku sta?ym i dwóch zestawach strun towarzysz?cych (które nie s? nigdy poruszane, ale które samoczynnie wibruj? gdy zagrany zostanie odpowiadaj?cy im d?wi?k.Sarod
Sarod Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Sarod jest wzgl?dnie nowym instrumentem wywodz?cym si? od pradawnego Rabab.Shehnai
Shehnai Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Pó?nocnych Indii

Shehnai jest spokrewniony z po?udniowoindyjskim Nadaswaram. Jest to rodzaj oboju z?o?onego z ustnika wchodz?cego w bambusowy lub trzcinowy korpus zwie?czony mosi??nym kielichem.Sitar
Sitar Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Sitar jest zapewne najbardziej znanym instrumentem strunowym wykorzystywanym na Subkontynencie Indyjskim.Songkong
Songkong Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Songkong to pierwotny instrument, od którego wywodzi si? Tak dutrang. Oba nale?? do charakterystycznej dla wielu kultur grupy slit drum (b?ben szczelinowy).
Surmandal
Surmandal Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

Surmandal to rodzaj niewielkiej harfy dostarczaj?cej d?wi?ki podstawowe (na zerowym progu, b?d? bezprogowe) jako akompaniament dla wokalu.Surpeti
Surpeti manualne i elektroniczne Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Surpeti Jedynym celem tego instrumentu jest nadawanie d?wi?ku podstawowego - wa?nej sk?adowej w muzyce Indii - z którego korzystaj? pozostali muzycy, odwo?uj?c si? do jego brzmienia i w oparciu o nie realizowa? wybran? tonacj?.Tabla
Tabla i bayan Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Hindustani Sangit (Pó?noc)

Tabla jest instrumentem z?o?onym z dwóch b?bnów – Tabli i Daggi, zwanych te? ze wzgl?du na r?ce którymi si? na nich gra dayan (prawa) i bayan (lewa). Najcz??ciej spotykana nazwa to jednak kombinacja dwóch powy?szych, czyli Tabla-Bayan, albo w skrócie po prostu Tabla (tah-blah).Tambura
Tambura Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Tambura, podobnie jak Surpeti, za jedyny cel stawia sobie nadawanie d?wi?ku podstawowego. Instrument budow? przypomina Sitar, nie posiada jednak progów.Tavil
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Thali
Thali Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Thali to tylko jedna z nazw u?ywanych w Indiach do okre?lenia gongu. Okr?g?e metalowe p?yty (najcz??ciej z br?zu), zawieszone na sznurze przechodz?cym przez dwa nawiercone na brzegach gongu otwory, uderzane s? pa?kami.
Tokka
Tokka Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Tokka Pochodzi z Assanu i jest prymitywnym ghana vadya, urzywanym zarówno do celów praktycznych, jak i muzycznych. Metrowy odcinek wysuszonego pnia bambusa z jednej strony zostaje wzd?u?nie ponacinany, tak ?e fragmenty rozszczepionego pnia swobodnie si? poruszaj? uderzaj?c o siebie.
Vina
Vina Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Vina, zwana równie? Saraswati vina na cze?? bogini Saraswati - opiekunki nauk i sztuk, jest typowym dla klasycznej muzyki Po?udniowych Indii (Karnatik Sangit) instrumentem.