djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Membranofony
Membranofony znane s? w literaturze indyjskiej jako avanaddha vadya, od czasownika avanaddha znacz?cego tyle co „by? pokrytym”. ?atwo si? domy?li?, i? instrumenty zaliczane do tej grupy zbudowane s? z pró?nego pud?a rezonansowego pokrytego skórzan? membran?, s? wi?c b?bnami. I cho? termin avanaddha vadya okre?la wszystkie membranofony, grupa wszelkich instrumentów perkusyjnych, a wi?c te? ghana vadya, nosi nazw? pushkara. W swej Natya Shastra Bharata definiuj?c ten termin przywo?uje histori? Svati, wielkiego ?wi?tego, który z pustelni uda? si? nad jezioro Pushkara i us?ysza? zes?any przez Indr? deszcz dzwoni?cy rytmicznie o li?cie lotosu. M?dzrzec ws?uchiwa? si? w t? muzyk? oczarowany, a gdy powróci? do swej pustelni, nadal dzwoni?a ona w jego uszach. W przeci?gu kolejnych dni, z pomoc? boskiego rzemie?lnika Visvakarmy, Svati tworzy pierwsze instrumenty perkusyjne, i nazywa je pushkara. Znaj?c t? legend? i tradycj? liczon? w tysi?cach lat czuj? dum?, ?e to w?a?nie na ghatach jeziora Pushkar, w naj?wi?tszym miejscu Indii, pobiera?em swe nauki w grze na dwóch najwa?niejszych membranofonach subkontynentu – na tabli i na nagarze.

O ile ghana vadya nigdy nie zyska?y pozycji instrumentów koncertowych, membranofony mocno odznaczy?y swoje pi?tno w historycznym rozwoju muzyki klasycznej Indii, wnosz?c du?o bardziej ni? w kulturze europejskiej rozwini?ty system rytmiczny tala. Oczywista przewaga b?bnów naci?gowych objawia si? przede wszystkim mo?liwo?ci? strojenia i d?u?szym wybrzmiewaniem d?wieku.

Ewolucj? b?bnów w du?ej mierze wyznaczaj? dwa kierunki zwi?zane z dwoma podstawowymi materia?ami, z których niegdy? wykonywano korpusy – a wi?c drewno i glina. Instrumenty drewniane prawie zawsze przybiera?y proste formy cylindrów, a wi?c wydr??onych pni naci?gni?tych skór?. Te wi?ksze stawiane by?y pionowo i nak?adano na nie tylko jedn? membran?. Wspó?cze?nie mo?emy odnale?? takie wertykalne b?bny na przyk?ad w Andhra Pradeshu, cho? dzi? zrobiony by?by on raczej z miedzi. Mniejsze b?bny cylindrowe zazwyczaj powlekano obustronnie, daj?c pocz?tek charakterystycznym dla Indii bheri, dholom i mridangom. Ceramika ju? od najwcze?niejszych czasów dawa?a, dzieki ?atwo?ci kszta?towania, du?? swobod? formy. St?d bogactwo takich b?bnów jak dardura (kszta?t garnka), gna (patelni), czy tumbaknari (s?oja). Glina posiada?a te? mankament – brak trwa?o?ci – który zaowocowa? dominacj? instrumentów drewnianych i metalowych. I tak khol jest nadal z gliny, gdy mridangam, wbrew swojej nazwie, ju? z drewna. Bayan, basowy b?ben tabli, jeszcze par?dziesi?t lat temu by? prawie zawsze gliniany; dzi? robiony jest przede wszystkim z metalu. Nawet tak tradycyjny instrument jak nagara coraz cz??ciej spotykany jest w wersji metalowej.

Bheri (Dhol)
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Bheri (Dhol) jest najlepiej znanym i najbardziej pierwotnym przedstawicielem du?ych cylindrycznych b?bnów w Indiach. I cho? mo?na wskaza? równie? lokalne odmiany, jak kharram w Assamie czy dhole u ludów Andhra Reddis, nazwa bher pe?ni zarówno w podaniach religijnych, jak i w u?yciu praktycznym, rol? nadrz?dn?.Daff
Daff Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

Daff to najcz??ciej spotykany w Indiach b?ben obr?czowy, a wi?c taki, którego ?rednica jest wi?ksza od wysoko?ci korpusu.Damaru
Damaru Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Darbuka
Tradycyjna darbuka Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Kraje Arabskie
Gatunek muzyki: Ró?ne

Darbukka to turecka nazwa instrumentu, najcz??ciej u?ywana w Polsce. Inn? nazw? jest te? Doumbek - sk?adnia s?ów 'doum' i 'bek', które tradycyjnie by?y u?ywane do oznaczenia dwóch podstawowych brzmie? tego b?bna.Dholak
Dholak o naci?gu sznurowym i ?rubowym Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa Indii Pó?nocnych

Dholak jest popularnym b?bnem na terenie Pó?nocnych Indii. Jest to klasyczny mridang - b?ben cylindryczny (barrel drum) - o membranach po dwóch stronach. Prawa membrana jest po wewn?trznej stronie obci??ona aplikacj? ze smo?y, gliny i piasku (Dholak masala - gdzie masala oznacza mieszank?), co daje d?wi?kowi basowe w?a?ciwo?ci.Djembe
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Djembe [czytaj D?embe], to b?ben w krzta?cie kielicha lub klepsydry zrobiony z drewna, o membranie oryginalnie z koziej (a niegdy? antylopiej) skóry. Aktualnie mo?na spotka? te? djemby ze skóry sztucznej (np z naci?gów perkusyjnych). Djembe wywodzi si? z obszarów zachodniej Afryki, cho? obecnie jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym instrumentem etnicznym na ?wiecie. Prawie ka?dy zaczyna nauk? w?a?nie od djembe.Dunduny
Dunduny Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Dunduny (Dundum, Doundoun, Djundjun) Jest to zestaw dwóch lub trzech cylindrycznych b?bnów, z dwóch stron obci?gni?tych skór?. U?o?one s? poziomo, a d?wi?k wydobywa si? poprzez uderzanie w skór? drewnian? pa?k?. Na górze ka?dego z dundunów umieszczony jest metalowy dzwonek, w który uderza si? niewielkim metalowym pr?tem. Najwi?kszy dundun nosi nazw? dunumba, ?redni sangban, a najmniejszy kenkeni. Melodie wygrywane na dundunach stanowi? podstaw? rytmu. Ka?dy z b?bnów powinien by? obs?ugiwany przez jedna osob?.Gna
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Gna jest najlepiej znanym przedstawicielem grupy b?bnów obr?czowych o dwóch membranach. Cho? znane s? te? inne przyk?ady takich instrumentów, jak murichenda z Karelli, czy chadchadi z Orissy, gna jest najbardziej charakterystyczny i wyst?puje na najwi?kszym obszarze.Kanjira
Kanjeera Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Khanjeera jest b?bnem obr?czowym, i przez to podobnym do Daffu. Podobie?stwo to jest jednak ograniczone, jako ?e wykorzystywana na Po?udniu Indii khanjeera ?mia?o mo?e nosi? miano najbardziej oryginalnego b?bna obr?czowego ?wiata.Khanjari
Khanjari Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Khanjari jest odmian? tamburyna, a wi?c b?bna obr?czowego podobnego do daffu, wyposa?onego jednak?e w rz?d niewielkich talerzy.Khol
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Mridangam
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Nagara
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Pakhawaj
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka klasyczna

Pakhawaj to pierwowzór najwa?niejszych i najbardziej charakterystycznych instrumentów perkusyjnych Indii - wykorzystywanego na Po?udniu Mridangamu i dominuj?cej na Pó?nocy Tabli. Warto z tego powodu zaj?? si? pokrótce histori? wszystkich trzech instrumentów i zale?no?ci mi?dzy nimi zachodz?cych.Tabla
Tabla i bayan Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Hindustani Sangit (Pó?noc)

Tabla jest instrumentem z?o?onym z dwóch b?bnów – Tabli i Daggi, zwanych te? ze wzgl?du na r?ce którymi si? na nich gra dayan (prawa) i bayan (lewa). Najcz??ciej spotykana nazwa to jednak kombinacja dwóch powy?szych, czyli Tabla-Bayan, albo w skrócie po prostu Tabla (tah-blah).Tavil
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.