djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Idiofony
Ghana vadya to grupa instrumentów sklasyfikowana w Natya Shastra Bharaty, i odpowiadaj?ca europejskiej klasie okre?lanej jako idiofony, instrumenty perkusyjne proste, a w nazewnictwie angielskim jako solids. Ze wzgl?du na sw? budow? ghana vadya nie daj? mo?liwo?ci wydobycia precyzyjnych tonów, koniecznych do zagrania melodii, prawie zawsze wi?c zajmuj? miejsce w tali, a wi?c cz??ci rytmicznej (nie za? melodycznej). Nawet tu jednak odznaczaj? si? krótkim, s?abo wybrzmiewaj?cym d?wi?kiem i prost? technik? gry, co predestynuje je g?ównie do tradycji muzyki ludowej i plemiennej, gdy w systemach klasycznych preferowane s? membranofony, oferuj?ce szersz? gam? d?wi?ków.

Zdarzaj? si? oczywi?cie wyj?tki (wspó?cze?nie coraz rzadziej spotykane) w których idiofony wykazuj? du?? z?o?ono?? formaln?, jak w jaltarang, czyli zestawie ceramicznych miseczek nape?nionych w ró?nym stopniu wod? i uderzanych pa?eczkami daj?c melodi?, czy w wypadku kuriozum jakim jest muzyczna kolumna, pozornie zwyk?a kolumna podpieraj?ca sklepienie, obdarzona jednak uk?adem ??obie? pozwalaj?cym na wygrywanie na niej, poprzez uderzanie w ró?ne jej cz??ci, melodii.

Chimpta
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Chimpta oryginalnie by?y szczypcami do ognia, ale sta?y si? instrumentem przez dodanie symetrycznie rozmieszczonych par ma?ych talerzy. Instrument u?ywany jest w prowincji Penjabu na pó?nocy Indii oraz w tradycji muzycznej Sikhów.Dahara
Dahara Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Dahara, zwana te? laddi shah, to prosty instrument rytmiczny u?ywany przez ?piewaków Laddi shah w dolinie Kaszmiru.
Danda
Danda Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Danda lub Kolu S? pa?kami uderzanymi rytmicznie o siebie, kolorowymi lub bezbarwnymi, zwie?czonymi dzwonkami lub nie posiadaj?cymi ich. Spotka? je mo?na w stanie Gujarat i w po?udniowych cz??ciach Indii.
Dutrang
Dutrang Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Tak Dutrang jest pomniejszon? i przeno?n? wersj? Songkong, charakterystycznym dla wielu kultur instrumentem typu slit drum (b?ben szczelinowy).
Ghanti
Ghanti Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Ghanti w j?zyku Hindi oznacza dzwonek - instrument w Indiach równie powszechny jak gongi i talerze, a tak?e wykazuj?cy podobn? ró?norodno??.
Ghatam
Ghatam Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Ghatam jest dzbanem o grubych, utwardzonych ?cianach, wykonanym ze specjalnej mieszanki gliny poddanej szczególnym procesom wypalania, w celu uzyskania jak najlepszego brzmienia.Ghungharu
Ghungharu Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Ghungharu, a tak?e ich po?udniowoindyjskie odpowiedniki zwane gejje, s? opaskami na nogi wykorzystywanymi przez tancerzy i tancerki na terenie ca?ych Indii i prawdziwym symbolem tej profesji.Hatheli
Hatheli Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Hatheli W j?zyku Hindi oznacza grzechotk?. Ta prymitywna i znana w takiej czy innej formie ka?dej kulturze ?wiata grupa instrumentów w Indiach nigdy nie wysz?a poza lokalne tradycje plemienne.
Jabara
Jabara Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Jabara (Djabara, Shekere) Grzechotka wykonana z wysuszonego owocu tykwy, na któr? na?o?ona jest siatka z przywi?zanymi koralikami, b?dz nasionami. Technik gry na jabarze jest wiele, mi?dzy innymi potrz?sanie ca?? jabar?, odpowiednie poci?ganie samej siatki, uderzanie w jabar?. Zazwyczaj wyznacza puls rytmu.Jaltarang
Z Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Wspó?czesna

Jaltarang, dos?ownie t?umaczony jako „wodna fala”, to do?? popularny w XX wieku idiofon, wykorzystywany g?ównie w indyjskich orkiestrach.
Kartal
Kartal Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Kartal to drewniane bloczki drewna z wprawionymi w nie ma?ymi talerzami - prosty instrument s?u??cy do nadawania rytmu, wykorzystywany w Muzyce Lekkiej Indii.Kastha tarang
Kastha tarang Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Wspó?czesna

Kastha tarang Jest indyjskim ksylofonem, a wi?c cymba?ami, wykorzystywanym niekiedy we wspó?czesnych ensemblach i orkiestrach. Jest to instrument prawdopodobnie zapo?yczony, jako ?e nie znajdziemy w Indiach jego plemiennych lub ludowych pierwowzorów.
Katola
Katola Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Katola jest spokrewniony z Songkong, i nale?y do charakterystycznej dla wielu kultur grupy instrumentów slit drums (b?bny szczelinowe).
Kirikittaka
Z <I>Musikinstrumente der Volker</I>, A. Buchner Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Kirikittaka Jest indyjsk? odmian? bardzo prymitywnego, a tym samym spotykanego w ka?dej praktycznie kulturze, instrumentu. Angielska jego nazwa to scraper, a d?wi?k przez niego generowany powstaje przez pocieranie i przesuwanie patyczka po nierówno?ciach wyci?tych w bambusie lub tykwie.
Krin
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

B?ben wykonany ze specjalnie wydr??onego kawa?ka pnia twardego drewna. Gra si? na nim poprzez uderzanie drewnianymi pa?kami. Jest u?ywany do komunikacji mi?dzy wioskami, oraz grania ?wi?tych melodii podczas ró?nych ceremonii.Ludzkie Cia?o
Ludzkie Cia?o to pierwszy instrument Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Ludzkie Cia?o jest pierwszym instrumentem ghana vadya wykorzystywanym w tradycji Indii, w szczególno?ci za? wykonywane za jego pomoc? rytmiczne ruchy i czynno?ci, takie jak klaskanie w d?onie, uderzanie nimi o kolana, czy przytupywanie, akompaniuj?ce cz?sto ta?cu.
Manjira
Manjira Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

B>Manjira Jest jedn? z wielu nazw talerzy, a wi?c metalowych dysków o wygi?tych ku sobie kraw?dziach, które w Indiach wyst?puj? bardzo licznie w ró?nych kszta?tach i rozmiarach.Misy Tybeta?skie
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

?piewaj?ce misy tybeta?skie zajmuj? istotne miejsce w muzyce religijnej Tybetu, oraz s?siednich pa?stw le??cych w Himalajach. Podobnie jak kryszta?owe kieliszki z wod? misy wprowadzane s? w wibracje za pomoc? okr??nego ruchu po ich kraw?dzi, wykonywanego na przyk?ad drewnian? pa?k?.Murchang
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Ludowa) i Karnatik Sangit (Po?udnie)

Murchang jest indyjsk? odmian? niewielkiego idiofonu, czy raczej wibrafonu, zwanego na Zachodzie "jew's harp", w Polsce za? znanego jako drumla.Muzyczna Kolumna
Muzyczna kolumna Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Muzyczne pos?gi i kolumny daj? dowód architektonicznego i artystycznego geniuszu, b?d?c kamiennymi b?d? metalowymi tworami spe?niaj?cymi nie tylko stawiane im wymogi estetyczne, ale i u?ytecznymi muzycznie.
Noot
Z Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Noot jest ludow? odmian? b?bna glinianego, kojarzon? g?ównie z obszarem doliny kaszmiru. Instrument wywodzi si? bezpo?rednio od glinianego dzbana, i taki te? ma kszta?t.
Songkong
Songkong Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Songkong to pierwotny instrument, od którego wywodzi si? Tak dutrang. Oba nale?? do charakterystycznej dla wielu kultur grupy slit drum (b?ben szczelinowy).
Thali
Thali Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Thali to tylko jedna z nazw u?ywanych w Indiach do okre?lenia gongu. Okr?g?e metalowe p?yty (najcz??ciej z br?zu), zawieszone na sznurze przechodz?cym przez dwa nawiercone na brzegach gongu otwory, uderzane s? pa?kami.
Tokka
Tokka Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Tokka Pochodzi z Assanu i jest prymitywnym ghana vadya, urzywanym zarówno do celów praktycznych, jak i muzycznych. Metrowy odcinek wysuszonego pnia bambusa z jednej strony zostaje wzd?u?nie ponacinany, tak ?e fragmenty rozszczepionego pnia swobodnie si? poruszaj? uderzaj?c o siebie.