djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
Encyklopedia 
Bansuri
Bansuri Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Bansuri wyst?puje pod wieloma nazwami, takimi jak Wenu, Bansi, czy Murali. Jest to flet poprzeczny wyst?puj?cy w wielu odmianach i charakterystyczny dla systemów muzycznych Indii. Jest to jeden z najstarszych instrumentów muzycznych ?wiata, wymieniany ju? w Wedach, i ??czony tradycyjnie z bogiem ta?ca i muzyki - Kriszn?.Bheri (Dhol)
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Bheri (Dhol) jest najlepiej znanym i najbardziej pierwotnym przedstawicielem du?ych cylindrycznych b?bnów w Indiach. I cho? mo?na wskaza? równie? lokalne odmiany, jak kharram w Assamie czy dhole u ludów Andhra Reddis, nazwa bher pe?ni zarówno w podaniach religijnych, jak i w u?yciu praktycznym, rol? nadrz?dn?.Chimpta
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Chimpta oryginalnie by?y szczypcami do ognia, ale sta?y si? instrumentem przez dodanie symetrycznie rozmieszczonych par ma?ych talerzy. Instrument u?ywany jest w prowincji Penjabu na pó?nocy Indii oraz w tradycji muzycznej Sikhów.Daff
Daff Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

Daff to najcz??ciej spotykany w Indiach b?ben obr?czowy, a wi?c taki, którego ?rednica jest wi?ksza od wysoko?ci korpusu.Dahara
Dahara Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Dahara, zwana te? laddi shah, to prosty instrument rytmiczny u?ywany przez ?piewaków Laddi shah w dolinie Kaszmiru.
Damaru
Damaru Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Danda
Danda Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Danda lub Kolu S? pa?kami uderzanymi rytmicznie o siebie, kolorowymi lub bezbarwnymi, zwie?czonymi dzwonkami lub nie posiadaj?cymi ich. Spotka? je mo?na w stanie Gujarat i w po?udniowych cz??ciach Indii.
Darbuka
Tradycyjna darbuka Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Kraje Arabskie
Gatunek muzyki: Ró?ne

Darbukka to turecka nazwa instrumentu, najcz??ciej u?ywana w Polsce. Inn? nazw? jest te? Doumbek - sk?adnia s?ów 'doum' i 'bek', które tradycyjnie by?y u?ywane do oznaczenia dwóch podstawowych brzmie? tego b?bna.Dholak
Dholak o naci?gu sznurowym i ?rubowym Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa Indii Pó?nocnych

Dholak jest popularnym b?bnem na terenie Pó?nocnych Indii. Jest to klasyczny mridang - b?ben cylindryczny (barrel drum) - o membranach po dwóch stronach. Prawa membrana jest po wewn?trznej stronie obci??ona aplikacj? ze smo?y, gliny i piasku (Dholak masala - gdzie masala oznacza mieszank?), co daje d?wi?kowi basowe w?a?ciwo?ci.Dilruba
Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Pó?nocno-Zachodnich Indii

Dilruba jest praktycznie identyczna z Esraj Esraj. Oba instrumenty ró?ni? si? nie tyle budow? czy technik? gry, ale pochodzeniem i wyst?powaniem. Dilruba jest instrumentem po?rednim pomi?dzy Sarangi a Sitar.Djembe
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Djembe [czytaj D?embe], to b?ben w krzta?cie kielicha lub klepsydry zrobiony z drewna, o membranie oryginalnie z koziej (a niegdy? antylopiej) skóry. Aktualnie mo?na spotka? te? djemby ze skóry sztucznej (np z naci?gów perkusyjnych). Djembe wywodzi si? z obszarów zachodniej Afryki, cho? obecnie jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym instrumentem etnicznym na ?wiecie. Prawie ka?dy zaczyna nauk? w?a?nie od djembe.Dunduny
Dunduny Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Dunduny (Dundum, Doundoun, Djundjun) Jest to zestaw dwóch lub trzech cylindrycznych b?bnów, z dwóch stron obci?gni?tych skór?. U?o?one s? poziomo, a d?wi?k wydobywa si? poprzez uderzanie w skór? drewnian? pa?k?. Na górze ka?dego z dundunów umieszczony jest metalowy dzwonek, w który uderza si? niewielkim metalowym pr?tem. Najwi?kszy dundun nosi nazw? dunumba, ?redni sangban, a najmniejszy kenkeni. Melodie wygrywane na dundunach stanowi? podstaw? rytmu. Ka?dy z b?bnów powinien by? obs?ugiwany przez jedna osob?.Dutrang
Dutrang Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Tak Dutrang jest pomniejszon? i przeno?n? wersj? Songkong, charakterystycznym dla wielu kultur instrumentem typu slit drum (b?ben szczelinowy).
Ektar
Ektar w odmianie <I>gopiyantra</I> i tradycyjnej Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Ektar jest prostym, szarpanym instrumentem strunowym. Jego budowa ogranicza si? do tykwy dyni przebitej bambusem i napi?tej mi?dzy nimi pojedynczej, lub wprzypadku Dotar podwójnej, struny.Esraj
Esraj Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Bengalska

Esraj jest praktycznie identyczna z Dilruba. Oba instrumenty ró?ni? si? nie tyle budow? czy technik? gry, ale pochodzeniem i wyst?powaniem. Esraj jest instrumentem po?rednim pomi?dzy Sarangi a Sitar.Ghanti
Ghanti Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Ghanti w j?zyku Hindi oznacza dzwonek - instrument w Indiach równie powszechny jak gongi i talerze, a tak?e wykazuj?cy podobn? ró?norodno??.
Ghatam
Ghatam Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Ghatam jest dzbanem o grubych, utwardzonych ?cianach, wykonanym ze specjalnej mieszanki gliny poddanej szczególnym procesom wypalania, w celu uzyskania jak najlepszego brzmienia.Ghungharu
Ghungharu Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Ghungharu, a tak?e ich po?udniowoindyjskie odpowiedniki zwane gejje, s? opaskami na nogi wykorzystywanymi przez tancerzy i tancerki na terenie ca?ych Indii i prawdziwym symbolem tej profesji.Gna
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Gna jest najlepiej znanym przedstawicielem grupy b?bnów obr?czowych o dwóch membranach. Cho? znane s? te? inne przyk?ady takich instrumentów, jak murichenda z Karelli, czy chadchadi z Orissy, gna jest najbardziej charakterystyczny i wyst?puje na najwi?kszym obszarze.Hatheli
Hatheli Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Hatheli W j?zyku Hindi oznacza grzechotk?. Ta prymitywna i znana w takiej czy innej formie ka?dej kulturze ?wiata grupa instrumentów w Indiach nigdy nie wysz?a poza lokalne tradycje plemienne.
Jabara
Jabara Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Jabara (Djabara, Shekere) Grzechotka wykonana z wysuszonego owocu tykwy, na któr? na?o?ona jest siatka z przywi?zanymi koralikami, b?dz nasionami. Technik gry na jabarze jest wiele, mi?dzy innymi potrz?sanie ca?? jabar?, odpowiednie poci?ganie samej siatki, uderzanie w jabar?. Zazwyczaj wyznacza puls rytmu.Jaltarang
Z Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Wspó?czesna

Jaltarang, dos?ownie t?umaczony jako „wodna fala”, to do?? popularny w XX wieku idiofon, wykorzystywany g?ównie w indyjskich orkiestrach.
Kanjira
Kanjeera Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Khanjeera jest b?bnem obr?czowym, i przez to podobnym do Daffu. Podobie?stwo to jest jednak ograniczone, jako ?e wykorzystywana na Po?udniu Indii khanjeera ?mia?o mo?e nosi? miano najbardziej oryginalnego b?bna obr?czowego ?wiata.Kartal
Kartal Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Kartal to drewniane bloczki drewna z wprawionymi w nie ma?ymi talerzami - prosty instrument s?u??cy do nadawania rytmu, wykorzystywany w Muzyce Lekkiej Indii.Kastha tarang
Kastha tarang Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Wspó?czesna

Kastha tarang Jest indyjskim ksylofonem, a wi?c cymba?ami, wykorzystywanym niekiedy we wspó?czesnych ensemblach i orkiestrach. Jest to instrument prawdopodobnie zapo?yczony, jako ?e nie znajdziemy w Indiach jego plemiennych lub ludowych pierwowzorów.
Katola
Katola Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Katola jest spokrewniony z Songkong, i nale?y do charakterystycznej dla wielu kultur grupy instrumentów slit drums (b?bny szczelinowe).
Khanjari
Khanjari Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Khanjari jest odmian? tamburyna, a wi?c b?bna obr?czowego podobnego do daffu, wyposa?onego jednak?e w rz?d niewielkich talerzy.Khol
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Kirikittaka
Z <I>Musikinstrumente der Volker</I>, A. Buchner Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Kirikittaka Jest indyjsk? odmian? bardzo prymitywnego, a tym samym spotykanego w ka?dej praktycznie kulturze, instrumentu. Angielska jego nazwa to scraper, a d?wi?k przez niego generowany powstaje przez pocieranie i przesuwanie patyczka po nierówno?ciach wyci?tych w bambusie lub tykwie.
Kora
Kora Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

Jest to rodzaj harfy, bardzo popularny w Zachodniej Afryce, szczególnie w Casamance(region Senegalu). Ma 21 strun, które s? osadzone na mostku z rowkami(jak w skrzypcach). Korpus zbudowany jest z du?ego zasuszonego owocu tykwy, na ktory na?o?ona jest krowia skóra, tak, ?e zakrywa ona prawie ca?? tykw?. Po bokach znajduj? si? otwory akustyczne, z których wydobywa si? d?wi?k. Dodatkowo, korpus zaopatrzony jest w dwa ko?ki, s?u??ce za uchwyty. Gryf, do którego umocowane s? struny, wykonany jest z twardego drewna i zaopatrzony w skórzane opaski, którymi stroi si? struny. Jest to instrument dla Griot'ów(w Zach. Afryce nauczyciel historii i kultury). Wirtuozem Kory jest np. Mamadou DiabateKrin
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

B?ben wykonany ze specjalnie wydr??onego kawa?ka pnia twardego drewna. Gra si? na nim poprzez uderzanie drewnianymi pa?kami. Jest u?ywany do komunikacji mi?dzy wioskami, oraz grania ?wi?tych melodii podczas ró?nych ceremonii.Ludzkie Cia?o
Ludzkie Cia?o to pierwszy instrument Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Ludzkie Cia?o jest pierwszym instrumentem ghana vadya wykorzystywanym w tradycji Indii, w szczególno?ci za? wykonywane za jego pomoc? rytmiczne ruchy i czynno?ci, takie jak klaskanie w d?onie, uderzanie nimi o kolana, czy przytupywanie, akompaniuj?ce cz?sto ta?cu.
Manjira
Manjira Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

B>Manjira Jest jedn? z wielu nazw talerzy, a wi?c metalowych dysków o wygi?tych ku sobie kraw?dziach, które w Indiach wyst?puj? bardzo licznie w ró?nych kszta?tach i rozmiarach.Misy Tybeta?skie
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

?piewaj?ce misy tybeta?skie zajmuj? istotne miejsce w muzyce religijnej Tybetu, oraz s?siednich pa?stw le??cych w Himalajach. Podobnie jak kryszta?owe kieliszki z wod? misy wprowadzane s? w wibracje za pomoc? okr??nego ruchu po ich kraw?dzi, wykonywanego na przyk?ad drewnian? pa?k?.Mridangam
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Murchang
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Ludowa) i Karnatik Sangit (Po?udnie)

Murchang jest indyjsk? odmian? niewielkiego idiofonu, czy raczej wibrafonu, zwanego na Zachodzie "jew's harp", w Polsce za? znanego jako drumla.Muzyczna Kolumna
Muzyczna kolumna Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Muzyczne pos?gi i kolumny daj? dowód architektonicznego i artystycznego geniuszu, b?d?c kamiennymi b?d? metalowymi tworami spe?niaj?cymi nie tylko stawiane im wymogi estetyczne, ale i u?ytecznymi muzycznie.
Nadaswaram
Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Po?udniowych Indii

Nadaswaram to pó?nocnoindyjski odpowiednik Shehnai. Jest to rodzaj oboju z?o?onego z ustnika wchodz?cego w bambusowy lub trzcinowy korpus zwie?czony rozszerzaj?c? si? ko?cówk?. Instrument jest wykorzystywany przy okazji obrz?dów sakralnych, nieodzowny za? przy ?lubach.Nagara
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Noot
Z Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Noot jest ludow? odmian? b?bna glinianego, kojarzon? g?ównie z obszarem doliny kaszmiru. Instrument wywodzi si? bezpo?rednio od glinianego dzbana, i taki te? ma kszta?t.
Ottu
Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Po?udniowych Indii

Ottu jest spokrewniony z Nadaswaram i Shehnai. Jednak w przeciwie?stwie do nich nie posiada skali melodycznej, a jego zadaniem jest ci?g?e utrzymywanie d?wi?ku o jednolitej wysoko?ci - podstawy d?wi?kowej, do której pozostali muzycy mog? si? odwo?ywa?.Pakhawaj
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka klasyczna

Pakhawaj to pierwowzór najwa?niejszych i najbardziej charakterystycznych instrumentów perkusyjnych Indii - wykorzystywanego na Po?udniu Mridangamu i dominuj?cej na Pó?nocy Tabli. Warto z tego powodu zaj?? si? pokrótce histori? wszystkich trzech instrumentów i zale?no?ci mi?dzy nimi zachodz?cych.Peti
Peti Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Wszystkie z wyj?tkiem Karnatik

Peti to indyjska nazwa harmonium, sprowadzonego z Europy instrumentu klawiszowego. Obszernym miechem pompujemy powietrze, przekierunkowuj?c go do systemu trzcinowych rurek ró?nej d?ugo?ci.Pungi
Pungi Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Ludowa) i Karnatik Sangit (Po?udnie)

Pungi to instrument kojarzony nieroz??cznie z zaklinaczami w??y.Santur
Santur Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Santur to odmiana strunowych cymba?ów, na których gra si? niewielkimi, drewnianymi m?oteczkami.Sarangi
Sarangi Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

Sarangi jest instrumentem smyczkowym o trzech lub czterech strunach, których brzmienie zmienia si? przesuwaj?c po nich paznokcie, jak i jednej strunie o d?wi?ku sta?ym i dwóch zestawach strun towarzysz?cych (które nie s? nigdy poruszane, ale które samoczynnie wibruj? gdy zagrany zostanie odpowiadaj?cy im d?wi?k.Sarod
Sarod Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Sarod jest wzgl?dnie nowym instrumentem wywodz?cym si? od pradawnego Rabab.Shehnai
Shehnai Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Pó?nocnych Indii

Shehnai jest spokrewniony z po?udniowoindyjskim Nadaswaram. Jest to rodzaj oboju z?o?onego z ustnika wchodz?cego w bambusowy lub trzcinowy korpus zwie?czony mosi??nym kielichem.Sitar
Sitar Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Sitar jest zapewne najbardziej znanym instrumentem strunowym wykorzystywanym na Subkontynencie Indyjskim.Songkong
Songkong Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Songkong to pierwotny instrument, od którego wywodzi si? Tak dutrang. Oba nale?? do charakterystycznej dla wielu kultur grupy slit drum (b?ben szczelinowy).
Surmandal
Surmandal Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

Surmandal to rodzaj niewielkiej harfy dostarczaj?cej d?wi?ki podstawowe (na zerowym progu, b?d? bezprogowe) jako akompaniament dla wokalu.Surpeti
Surpeti manualne i elektroniczne Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Surpeti Jedynym celem tego instrumentu jest nadawanie d?wi?ku podstawowego - wa?nej sk?adowej w muzyce Indii - z którego korzystaj? pozostali muzycy, odwo?uj?c si? do jego brzmienia i w oparciu o nie realizowa? wybran? tonacj?.Tabla
Tabla i bayan Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Hindustani Sangit (Pó?noc)

Tabla jest instrumentem z?o?onym z dwóch b?bnów – Tabli i Daggi, zwanych te? ze wzgl?du na r?ce którymi si? na nich gra dayan (prawa) i bayan (lewa). Najcz??ciej spotykana nazwa to jednak kombinacja dwóch powy?szych, czyli Tabla-Bayan, albo w skrócie po prostu Tabla (tah-blah).Tambura
Tambura Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Tambura, podobnie jak Surpeti, za jedyny cel stawia sobie nadawanie d?wi?ku podstawowego. Instrument budow? przypomina Sitar, nie posiada jednak progów.Tavil
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

.Thali
Thali Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Thali to tylko jedna z nazw u?ywanych w Indiach do okre?lenia gongu. Okr?g?e metalowe p?yty (najcz??ciej z br?zu), zawieszone na sznurze przechodz?cym przez dwa nawiercone na brzegach gongu otwory, uderzane s? pa?kami.
Tokka
Tokka Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Tokka Pochodzi z Assanu i jest prymitywnym ghana vadya, urzywanym zarówno do celów praktycznych, jak i muzycznych. Metrowy odcinek wysuszonego pnia bambusa z jednej strony zostaje wzd?u?nie ponacinany, tak ?e fragmenty rozszczepionego pnia swobodnie si? poruszaj? uderzaj?c o siebie.
Vina
Vina Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Vina, zwana równie? Saraswati vina na cze?? bogini Saraswati - opiekunki nauk i sztuk, jest typowym dla klasycznej muzyki Po?udniowych Indii (Karnatik Sangit) instrumentem.