djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Podstawy

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Podstawy
Zaczynamy nasz? zabaw? z Djembe. W dziale tym znajdziecie informacje na temat podstaw zwi?zanych z tym instrumentem. Dowiecie si? jak wydobywa? z b?bna podstawowe dzwi?ki, jak si? z nim obchodzi?. Powiemy te? co nieco na temat historii Djembe oraz"djembetykiety" ka?dego djembisty :)Warsztaty nr. 1 - Podstawowe informacje o Djembe
01-09-2004 by Zdzisiu

Djembe [czytaj D?embe], to b?ben w kszta?cie kielicha lub klepsydry zrobiony z drewna, o membranie oryginalnie z koziej (a niegdy? antylopiej) skóry. Aktualnie mo?na spotka? te? djemby ze skóry sztucznej (np z naci?gów perkusyjnych).


Warsztaty nr. 2 - Wydobywamy podstawowe d?wi?ki
01-09-2004 by Zdzisiu; Żródło: Strona Piotra

Jak ju? przerabiali?my na poprzednich warsztatach, dzi?ki charakterystycznej budowie, w kszta?cie zbli?onym do kielicha, mo?na wydoby? z djemby szerokie spektrum d?wi?ków. Przyje?o si?, ?e podstawowymi d?wi?kami s?:
- g??boki, nisko brzmi?cy „bas”,
- ?redniej wysoko?ci „ton” (czasem zwany „otwartym” lub „open”),
- bardzo wysoki, ostry „slap”.


Warsztaty nr. 5 - Tekstowy zapis rytmów
01-10-2004 by dywan

Skoro mamy ju? za sob? zapoznanie si? z trzema podstawowymi d?wi?kami u?ywanymi w grze na djembe nale?a?oby pozna? jeden ze sposobów zapisywania rytmów – zapis tekstowy.


Warsztaty nr. 6 - Metrum - struktura organizacji rytmicznej utworu
01-10-2004 by dywan

Uzupe?niaj?c temat zapisu rytmów nale?y wyja?ni? czym jest metrum. Zacznijmy wi?c od tego, i? takty (a w?a?ciwie utwory muzyczne, rytmy itp.) mog? ró?ni? si? mi?dzy sob? pod wzgl?dem d?ugo?ci (pomimo i? grane s? w tym samym tempie). Upraszczaj?c t?umaczenie i sprowadzaj?c to do gry na b?bnach mo?na powiedzie? i? ró?nica ta wynika z ilo?ci uderze? (wykonanych w takich samych odst?pach czasu) zawartych w pojedynczym takcie. Ta charakterystyczna cecha taktu zowie si? "metrum".


Warsztaty nr. 0 - Temat testowy
08-09-2014 by Autor; Żródło: Zrodlo

Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne Slowo wstepne